یکی از موارد بسیار مهم برای هر مهندسی داشتن یک حس عام یا به اصطلاح انگلیسی common sense از رشته خود است. هر چند این آموزش ها در دوره تحصیل کمتر داده می شوند و مهندسین بیشتر این مهارت ها را در حین کار و در تماس مستقیم با مواد کسب می کنند ولی داشتن پیشینه ی مطالعاتی و یک راهنما در این موارد قطعاً یاری رسان و مفید خواهد بود. در مهندسی مواد یکی از مهمترین این حس های عام توانایی حدس زدن جنس مواد بدون گرفتن تست های آنالیزی پر هزینه و وقتگیر از آنهاست. در این مقاله و مقالات تکمیلی پیش رو به روش های شناخت جنس فلزات و پس از آن سایر مواد خواهیم پرداخت. در نگاه اول به هر ماده ای از جمله فلزات، رنگ آنها را خواهیم دید (شناسائی از رنگ فلز). این رنگ کمک بزرگی به شناخت آن ماده می نماید. البته این مورد برای فلزات کمی سخت و پیچیده است، چرا که رنگ بیشتر فلزات به دلیل اثار کوانتومی خاکستری یا نقره ای است.

رنگ سطح به تازگی سوهانکاری شدهرنگ و ساختار سطح تازه شکسته شدهرنگ سطح شکسته کار نشدهMetalفلز
Color of freshly filed surfaceColor and structure of newly fractured surfaceColor of unfinished broken surface
سفید نقره ایسفید نقره ای- کریستالیخاکستری راکدWhite cast ironچدن سفید
Silvery whiteSilvery-white; crystallineDull gray
خاکستری نقره ای کم رنگخاکستری تیره- کریستالیخاکستری راکدGray cast ironچدن حاکستری
Light silvery grayDark gray; crystallineDull gray
خاکستری نقره ای کم رنگخاکستری تیره- کریستالی ریزخاکستری راکدMalleable ironچدن مالیبل
Light silvery grayDark gray; fine crystallineDull gray
خاکستری نقره ای کم رنگخاکستری روشنخاکستری کم رنگWrought ironآهن آهنگری شده
Light silvery grayBright grayLight gray
خاکستری نقره ای روشنخاکستری روشنخاکستری تیرهLow carbon and Cast steelفولاد کم کربن و ریختگی
Bright silvery grayBright grayDark gray
خاکستری نقره ای روشنخاکستری کم رنگخاکستری تیرهHigh carbon steelفولاد پر کربن
Bright silvery grayLight grayDark gray
خاکستری نقره ای روشنخاکستری متوسطخاکستری تیرهStainless steelفولاد زنگ نزن
Bright silvery grayMedium grayDark gray
رنگ مسی روشنقرمز روشنقهوه ای مایل به قرمز تا سبزCopperمس
Bright copper colorBright redReddish-brown to green
زرد مایل به قرمز تا سفید مایل به زردقرمز تا زردزرد مایل به قرمز، سبز مایل به زرد، قهوه ایBrass and Bronzeبرنج و برنز
Reddish yellow to yellowish whiteRed to yellowReddish yellow, yellow-green, or brown
سفیدسفید- کریستالی ریزقهوه ای ملایمAluminumآلومینیوم
WhiteWhite; fine crystallineLight gray
خاکستری کم رنگخاکستری کم رنگقهوه ای تیرهMonel Metalمونل
Light grayLight grayDark gray
سفید نقره ای روشنانواع سفیدقهوه ای تیرهNickelنیکل
Bright silvery whiteOff-whiteDark gray
سفیدخاکستری کم رنگ- کریستالیسفید تا قهوه ایLeadسرب
WhiteLight gray; crystallineWhite to gray

جهت استفاده هر چه بهتر از جدول تصاویر زیر به عنوان راهنمای رنگ قرار داده شده است.

توجه: مطالب این سری از مقالات جهت حدس زدن هر چه کم خطاتر جنس مواد فلزی می باشد و مهندسین را از تست های آنالیزی یا دیتا شیت مورد تأیید کارخانه بی نیاز نخواهد کرد.