سیستم واحد نامگذاری (Unified Numbering System – UNS) یک سیستم نامگذاری آلیاژ است که به طور گسترده در آمریکای شمالی پذیرفته شده است. در این سیستم برای هر آلیاژ یک پیشوند از یک حرف انگلیسی و 5 رقم وجود دارد:

UNS ?XXXXX     ?: یک حرف انگلیسی , X: یک رقم

این سیستم پیشتر 3 رقمی بوده است به همین دلیل معمولاً 3 رقم اول معرف یک آلیاژ هستند و 2 رقم آخر معرف ورژن های جدیدتر همان آلیاژ می باشند. از پیشوند حرف C برای نامگذاری آلیاژهای مس استفاده می شود. آلیاژهای کارشده (Wrought) کدهای بین UNS C10000 تا UNS C79999 و آلیاژهای ریختگی کدهای بین UNS C80000 تا UNS C99999 را می پذیرند.

نامگذاری آلیاژهای مس در سیستم واحد نامگذاری به صورت زیر است:

ریختگی
شروع از

تا
کارشده
شروع از

تا
نام انگلیسیآلیاژ
C80100 C81200 C10100 C13000 Copper مس
C83300 C85800 C20500 C28580 Brass برنج
C83300 C84800 C40400 C48600 Tin Brass برنج قلع
C90200 C91700 C50100 C52400 Phosphor Bronze فسفر برنز
C95200 C95900 C60800 C64210 Aluminum Bronze آلومینیوم برنز
C87000 C87999 C64700 C66100 Silicon Bronze سیلیسیوم برنز
C87300 C87900 C69400 C69710 Silicon Red Brass سیلیسیوم برنج قرمز
C96200 C96900 C70100 C72950 Copper Nickel مس نیکل
C97300 C97800 C73500 C79900 Nickel Silver نقره نیکلی (ورشو)

منبع:

https://www.copper.org/publications/pub_list/pdf/a1360.pdf