سیستم نامگذاری مورد پذیرش ASTM سیستم نامگذاری واحد (UNS) است که در مقاله ای مجزا توضیح داده شده است. منتهی نام یک آلیاژ اطلاعات کاملی را در اختیار نمی گذارد. جهت تعیین خواص مکانیکی و فیزیکی یک آلیاژ مس نیاز به دانستن مواد زیر است:

نام آلیاژ جهت مشخص شدن ترکیب آلیاژ

فرم و سایز محصولات

تمپر آلیاژ

برای مثال آلیاژ برنج خوش تراش شماره C36000 در تمپر کارسرد شده 1/2 سخت شده (شماره تمپر H02) و سطح مقطع دایره ای 25 میلیمتری استحکام تسلیم MPa 310 و همین آلیاژ با مقطع 25 در 150 میلیمتری و در حالت آنیل نرم شده (O60) استحکام تسلیم MPa 138 ارائه می دهد.

در استاندارد ASTM تمپر از ترکیب یک یا دو حرف انگلیسی و در ادامه (سمت راست حروف) دو یا سه عدد مشخص می شود:

?XX   ,   ??XX   ,   ??XXX    ?: حرف انگلیسی    , X: عدد

در جدول مختصراً توضیحاتی در مورد کدها ارائه شده است.

معنی اعدادکد تمپرعملیات (حرف مشخصه)
میزان مختلف آنیلO10 – O82آنیل (O)
آنیل به سایز دانه مشخصOS005 – OS200آنیل (OS)
ساخته شده توسط روش مشخصیM01 – M45در حالت ساخته شده (M)
میزان مختلف کارسرد (سختی)H00 – H14کارسرد شده (H)
کارسرد با پروسه مشخصیH50 – H86
کارسرد همراهی شده با تنش زداییHR01 – HR50
کارسرد همراه با عملیات حرارتی استحکام دهیHT04 – HT08
عملیات محلول سازیTB00عملیات حرارتی همراه با سرد کردن سریع (T)
عملیات محلول سازی سپس کارسردTD00 – TD04
عملیات محلول سازی سپس رسوب سختیTF00
عملیات محلول سازی سپس کارسردTL00 – TL04
عملیات محلول سازی سپس کارسرد و آزادسازی تنشTR00 – TR04
عملیات محلول سازی سپس کارسرد و رسوب سختیTH00 – TH04
ترکیب کارسرد با نورد و رسوب سختیTM00 – TM008
سختکاری توسط کوئنچTQ00 – TQ75
TXعملیات حرارتی اسپینودال (TX)
عملیات محلول سازی سپس کارسرد و عملیات حرارتی اسپینودالTS
تازه جوشکاری شدهWM00 – WM50جوشکاری شده (W)
جوشکاری شده و آنیل شدهWO
جوشکاری شده و کارسرد شدهWH00 – WH01
جوشکاری شده، کارسرد شده و تنش زدایی شدهWR00 – WR01

البته سیستم های دیگری نیز برای نامگذاری آلیاژ و تمپر وجود دارد. در مقاله ی دیگری به این سیستم ها برای نامگذاری آلیاژ و تمپر پرداخته می شود.

جهت مشاوره و تهیه آلیاژهای آلومینیوم برنز، مس کروم و مس کروم زیرکونیوم می توانید با ما در تماس باشید:

پیام خسروی

09131680632

منابع:

ASM speciality handbook: copper and copper alloys, 2001.

https://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=temper_designation_of_copper_alloys