تلفات انسانی رو به افزایش ویروس کرونای جدید (COVID-19) سبب یک بیدارباش برای سلامت جهانی شده است. اکنون محققین بسیاری بر روی خطر روبه رشد جهانی این ویروس متمرکز شده اند. هنوز هیچ درمان ضدویروس مشخصی برای COVID-19 در دسترس نیست ولی تعداد زیادی عوامل دارویی برای این منظور تحت آزمایش هستند. در این میان از بین حوزه های مختلف علم و دانش، نانوتکنولوژی پتانسیل بالایی برای کمک به پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماری دارد.

در مرحله پیشگیری، ماسک ها تنفسی بر پایه نانوفیبرها و نیز ضدعفونی کننده های ضدمیکروب و ضدباکتری ساخته شده به کمک نانوتکنولوژی در جلوگیری از گسترش این ویروس بسیار مؤثر واقع می شوند. همچنین تحقیقات بسیاری برای ساخت واکسن COVID-19 بر پایه بسیاری از نانومواد در جریان است. در بخش تشخیص، بر روی نانوتکنولوژی برای طراحی سنسورهای تست سریع COVID-19 بسیار حساب می شود. در آخر هم، در بخش درمان، درمان های نانو در مرکز توجه بسیاری از محققین بوده است، بسیاری از این درمان ها اکنون به مرحله آزمایشات بالینی رسیده اند. در نتیجه محققین نانوتکنولوژی مسئولیت اجتماعی خود را برای مقابله با این موقعیت اورژانسی بهداشت جهانی به جا می آورند.

مطالب بالا ترجمه ای از وبسایت StatNano بود. این وبسایت صفحه ای را به صورت ویژه برای پوشش موفقیت های نانوتکنولوژی در جنگ علیه کرونا قرار داده است. لینک این صفحه در زیر قرار داده شد. امید است که مطالب این صفحه برای محققین داخلی در این حوزه مفید و موجب خلق ایده های نو و موفق باشد.

https://statnano.com/nanotechnology-in-battle-against-coronavirus