skip to Main Content

سیستم واحد نامگذاری برای آلیاژهای مس

سیستم واحد نامگذاری (Unified Numbering System - UNS) یک سیستم نامگذاری آلیاژ است که به طور گسترده در آمریکای شمالی پذیرفته شده است. در این سیستم برای هر آلیاژ یک پیشوند از یک حرف انگلیسی و 5 رقم وجود دارد: UNS ?XXXXX     ?: یک حرف انگلیسی , X: یک رقم…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو