skip to Main Content

طراحی مواد بر پایه زره محافظ طبیعت

گروهی از پژوهشگران از دانشگاه نیو همپشایر در آمریکا نشان دادند که چگونه پوسته دانه های برخی گیاهان (در این پژوهش از پوسته دانه خرفه استفاده شده است) می توانند برای ساخت مواد جدید انعطاف پذیر که قوی و مقاوم هستند، کمک کنند. به وسیله پرینتر سه بعدی، نمونه اولیه…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو