skip to Main Content

قانون مور؛ آیا حوزه های مختلف تکنولوژی نانو روزی به پایان می رسند؟

قانون مور هر چند در حوزه الکترونیک می باشد و مهندسین مواد در ایران به خصوص در بخش صنعتی کمتر در این حوزه فعالیت دارند. اما به نظر مثال خوبی از پیش بینی و هدف گذاری یک تکنولوژی نوظهور می باشد. شاید بتوان گفت که تکنولوژی IC سازی سالهاست که…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو