skip to Main Content

ترانزیستور تونلی مغناطیسی (MTT)

ترانزیستور تونلی مغناطیسی نوع دیگری از ترانزیستور داغ[1] است. تفاوت اصلی آن با ترانزیستور دریچه اسپینی[2]، استفاده از یک سد تونلی بعنوان تزریق کننده الکترون داغ می باشد. هنگامیکه MTT  توسط مونسما [3]و همکارانش پیشنهاد شد، اولین MTT توسط میزوشیما[4] طراحی و ثبت گردید. دیاگرام شمائی از دو ساختار طراحی…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو