skip to Main Content

آلیاژهای حافظه دار

آلیاژی که در حالتی که سرد است تغییر شکل می دهد ولی با گرم شدن به شکل پیش از تغییر شکل بر می گردد را آلیاژ حافظه دار (Shape-memory alloy) می نامند. آلیاژهای حافظه دار دو ساختار یا فاز مختلف کریستالی می پذیرند. دما و تنش های داخلی تعیین کننده…

مطالعه مطلب
Back To Top
×بستن جستجو
جستجو