آرسنید برم

98 0

بلور های انتقال دهنده ی حرارت می توانند در خنک کردن کامپیوتر ها کمک کنند

خارج کردن حرارت از درون یک دستگاه به محیط بیرون بسیار حیاتی است. با تکنولوژی امروز، حدی برای گرمای خارج شده از درون دستگاه وجود دارد. بلور های انتقال دهنده ی حرارت می توانند در خنک کردن کامپیوتر ها کمک کنند.