skip to Main Content
عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
تاریخ عضویت: آذر ۱۸, ۱۳۹۶دانشگاه صنعتی اصفهانمدیر اجرایی وبسایت متک
دکتری مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

پیام
دکتری
خسروی
۳۰ سال
اصفهان
مدیر اجرایی وبسایت متک
اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان

Back To Top
×بستن جستجو
جستجو