کوره القایی بدون هسته به دلیل پرکاربرد بودن در اغلب صنایع فلزی به عنوان معروف‌ترین انواع کوره  القایی به حساب می آید. کوره القایی بدون هسته یک واحد ساده شامل یک کویل پیچیده شده به دور یک بوته دیرگداز است که درون این بوته شارژ مذاب قرار می گیرد. در این مقاله قصد داریم روش ساخت کوره القایی خانگی را با هم بررسی کنیم.

هنگامی که کویل ها توسط یک جریان برق متناوب تحریک میشوند یک میدان مغناطیسی محوری متناوب ایجاد می کنند. تغییرات میدان مغناطیسی میدان الکتریکی تولید کرده و در نتیجه آن یک جریان ادی (Eddy current) متمرکز شده بر روی محور اصلی ایجاد می شود. به عمق ای که دانسیته القا شده تا (e^-1) دانسیته سطح افت می کند، عمق پوست می گویند و به این اثر، اثر پوست (skin effect) گفته می شود.

جریان های ادی معمولا به دلیل اثر پوست در سطح خارجی شارژ متمرکز می شوند که توسط تلفات عمومی اهمیک تولید حرارت می کنند.  مقداری از این حرارت به محیط اطراف هدر می رود و باقی مانده آن توسط هدایت حرارتی به داخل شارژ نفوذ می کند.

اثر پوست روی کویل هم  تاثیر می گذارد! علاوه بر این توزیع چگالی جریان سطحی بر روی کویل یونیفرم نیست. بیشترین چگالی جریان در نزدیکی قسمتی از کویل وجود دارد که به شارژ نزدیکتر است. به این پدیده اثر مجاورت (proximity effect) گفته می شود.

بنابراین کوره القایی بر مبنای چهار اصل استوار است: القای الکترومغناطیسی، اثر پوست، انتقال حرارت و اثر مجاورت.

مراحل ساخت کوره القایی خانگی

مدار الکتریکی کوره القایی خانگی مشابه با اکثر کاربردهای گرمادهی القایی است و متناسب با آن عمل می کند. بهتر است برای طراحی مدار یک کوره القایی بدون هسته موارد زیر از قبل تعیین گردند:

  1. طراحی بوته که شامل تعیین نسبت ارتفاع به قطر، قطر کویل ها نسبت به قطر شارژ و ضخامت بوته است.
  2. انتخاب  فرکانس: بستگی مستقیمی به مشخصات فیزیکی نمونه و ابعاد آن دارد که مشخص کننده فرکانس و توان فرایند تولید حرارت خواهد بود.
  3. تعیین توان مورد نیاز: منبع تغذیه متناسب با فرکانس و توان لازم برای فرآیند ذوب مورد نظر انتخاب می گردد.  این توان شامل توان لازم برای ذوب شارژ و اتلاف حرارتی این فرآیند ذوب است.
  4. طراحی کویل های القایی: که شامل  انتخاب تعداد لوله های مسی با سطح مقطع متناسب با فرایند ذوب مورد نظر است.
  5. طراحی سیستم سرمایش لازم

در شکل زیر مدار الکتریکی ساده شده ی یک کوره القایی را مشاهده می کنید:

شکل کلی مدار الکتریکی یک کوره القایی
شکل کلی مدار الکتریکی یک کوره القایی

فیلم آموزش ساخت گرم کن القایی خانگی

مطالعه قسمت دوم ساخت کوره القایی: تخمین توان مورد نیاز

برای خرید یا سفارش کوره القایی کوچک با شماره 0011223344 دکتر طلائی زاده تماس بگیرید.